Regulamin szkółki tenisowej

Regulamin szkółki tenisowej Sport Park Śląsk

1. Organizatorem zajęć tenisowych jest Sport Park Śląsk.

2. Zajęcia Szkółki Tenisowej prowadzone są w grupach dla dzieci i młodzieży w wieku 4-18 lat i odbywają się od września do czerwca zgodnie z ustalonym we wrześniu planem. Szkółka Tenisowa zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć.

3. Niniejszy regulamin ma na celu określenie zasad działania Szkółki Tenisowej. Zasady w nim zawarte dotyczą wszystkich uczestników zajęć oraz ich opiekunów prawnych.

4. Uczestnicy zajęć oraz ich opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania:

  • regulaminu Szkółki Tenisowej
  • regulaminu obiektu, na którym odbywają się zajęcia
  • zasad etyki gry w tenisa ziemnego.

5. Na zajęcia dzieci należy przyprowadzać punktualnie i przekazywać dziecko trenerowi.

6. Wszystkie sprawy szkoleniowe należy załatwiać bezpośrednio u trenera.

7. Trenerzy nie udzielają informacji w czasie trwania zajęć.

8. Rodzice i opiekunowie mogą przebywać na zajęciach tylko za zgoda trenera prowadzącego.

9. Czas trwania treningu to jedna godzina zegarowa (60 minut), w którą wliczone są czynności przygotowujące do zajęć, jak i zamiatanie kortu po zajęciach.

10. Podczas zajęć obowiązuje strój i obuwie sportowe dostosowane do gry w tenisa ziemnego.

11. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek posprzątania kortu i zebrania sprzętu sportowego po zakończonych zajęciach.

12. Za rzeczy pozostawione przez uczestnika na zajęciach, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

13. Opłatę za zajęcia tenisowe należy wnieść do 5- go dnia każdego miesiąca z góry gotówką w recepcji klubu. Po terminie zapłaty opiekun otrzyma drogą mailową przypomnienie o zapłacie. Brak opłaty do 10-go każdego miesiąca będzie skutkować niedopuszczeniem dziecka do zajęć.

14. Opłata za zajęcia jest uśredniona dla całego okresu szkoleniowego. Opłata jest stała, niezależna od liczby dni oraz świąt państwowych i kościelnych wypadających w danym miesiącu.

15. Nieobecność dziecka na zajęciach nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty. Za cały miesiąc należy zapłacić z góry. Jeżeli z przyczyn losowych bądź choroby dziecko nie mogło uczestniczyć w zajęcia jest możliwość odrobienia zajęć w terminie ustalonym z trenerem.

16. Rezygnacja z zajęć powinna być zgłoszona przez opiekuna na piśmie w recepcji Klubu co najmniej z miesięcznym okresem wypowiedzenia. W przypadku rezygnacji z zajęć w późniejszym terminie opiekun zobowiązany jest pokryć koszty za następny miesiąc.

17. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu SZKÓŁKI TENISOWEJ SPORT PARK ŚLĄSK.

Do pobrania:

Regulamin szkółki tenisowej Sport Park Śląsk